CLC เราเป็นผู้คอยให้ความรู้เกี่ยวกับด้านศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านธูรกิจ ด้านสังคม สุขภาพ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียม

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา แล้วไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการทำเลสิกได้ อีกหนึ่งทางเลือก คือ การรักษาสายตาด้วยวิธี เลนส์เสริม (Phakic IOL) คือ การใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตา เพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง

ส่วนใหญ่เลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ในการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ หรือผู้ที่ต้องการลดการพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ แต่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเลสิค หรือ PRK

เลนส์แก้วตาเทียมจะเป็นเลนส์ที่มีระยะโฟกัสหลายระยะ หรือที่เรียกว่า Multifocal IOLs โดยผิวเลนส์ถูกออกแบบพิเศษด้วยเทคโนโลยี Apodized diffective หรือ Refractive คล้ายขั้นบันได ลักษณะจะเป็นวงๆ กระจายจากจุดศูนย์กลาง เพื่อช่วยสร้างความสมดุลย์ของการโฟกัสภาพทั้งในระยะใกล้ และระยะไกล หลังการรักษาผู้เข้ารับการรักษาส่วนมากสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ หรือ การขับรถได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา

 

เลนส์แก้วตาเทียม มีหลายชนิดดังนี้

Bifocal IOL เป็นเลนส์แก้วตาเทียมที่สามารถรรักษาสายตาสั้นและยาวตามอายุ ทำใหห้สามารถมองเห็นได้ดีทั้งในระยะใกล้และระยะไกล

Bifocal with Toric IOL เป็นเลนส์แก้วตาเทียมที่สามารถรักษาสายตาสั้นและยาวตามอายุ กรณีที่มีสายตาเอียงร่วมด้วยได้ ทำให้สามารถมองเห็นได้ดีทั้งในระยะใกล้ ระยะไกล และช่วยลดปัญหาสายเอียง

Trifocal IOL เป็นเลนส์แก้วตาเทียมที่สามารถรักษาสายตาสั้นและยาวตามอายุ โดยคุณสมบัติของเลนส์ชนิดนี้จะเพิ่มระยะของการโฟกัสให้สมดุลมากยิ่งขึ้น สามารถมองเห็นได้ทั้งระยะใกล้ ระยะกลางและระยะไกล

ผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ ควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียด เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของดวงตา และกิจวัตรประจำวันในการดำเนินชีวิตของแต่ละท่านจะแตกต่างกันออกไป หลังการตรวจอย่างละเอียด แพทย์จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และให้คำแนะนำถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิก Laservision เลือกใช้เลนส์แก้วตาเทียมสำหรับการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ เป็นเลนส์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้แทนเลนส์แก้วตาธรรมชาติ มีลักษณะใส และทนทาน สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อดวงตาของมนุษย์ได้ดี สามารถรักษาปัญหาสายตาสั้น ยาว และสายตาเอียง