วรรณกรรมคริสเตียนสำหรับทุกเพศทุกวัย

CLC มุ่งมั่นที่จะจัดจำหน่ายพระคัมภีร์หนังสือคริสเตียนและสื่ออื่นๆ สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์