CLC เราเป็นผู้คอยให้ความรู้เกี่ยวกับด้านศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านธูรกิจ ด้านสังคม สุขภาพ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

เกี่ยวกับเรา

CLC เป็นองค์กรระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะจัดจำหน่ายพระคัมภีร์หนังสือคริสเตียนและสื่ออื่นๆ สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ CLC ทำงานใน 49 ประเทศ มีร้านหนังสือ 170 แห่ง สำนักพิมพ์  20 แห่ง และคลังสินค้าจำนวนมาก งาน CLC ในแต่ละประเทศมีการตั้งขึ้นด้วยตนเอง แต่เราเป็นปึกแผ่นโดยวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของเรา